86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Eleven i fokus 

Samtalerne vil naturligt foregå på forskellig måde og indholdet vil være afstemt efter udviklingstrin og aktuelle forhold

Fra børnehaveklasse til 9. klasse afholdes der to formøder hvert skoleår. Til hvert formøde samles alle klassens lærere. Her har lærerne mulighed for at få et samlet billede af elevens arbejdsevner, samarbejdsevner, trivsel m.m. Formøderne danner baggrund for skole-hjemsamtalerne, som afvikles i forårs- og efterårssemesteret.
På C. la Cours Skole ønsker vi at udvikle det hele menneske, og vi mener derfor, at det er væsentligt, at alle klassens lærere udveksler viden om stærke og svage sider hos den enkelte elev for på denne måde i et tæt samarbejde med hjemmet at støtte elevens udvikling bedst muligt. Fra bh. kl. – 3. klasse deltager foruden klassens lærere en repræsentant fra skolens SFO – Club la Cour.

Elev-lærersamtaler
Vi ønsker at eleven er en positiv og aktiv medspiller i hele skoleforløbet.
Fra 4. klasse har hver enkelt elev en samtale med sin lærer. Dette foregår inden skole-hjemsamtalerne. Det er vigtigt, at eleven sammen med læreren bliver opmærksom på, hvor kræfterne skal sættes ind. Formålet er med dialog i øjenhøjde at drøfte væsentlige forhold angående elevens indstilling til den daglige undervisning samt elevens faglige standpunkt i de forskellige fag.

Forældrene inddrages
Fra børnehaveklasse – 4. klasse danner samtaleblade udgangspunkt for en dialog mellem skole og hjem.
Samtalebladet sendes til forældrene og baner dermed vejen for at forældrene forbereder sig sammen med barnet inden skole/hjemsamtalerne.
Eleverne deltager i skole/hjemsamtalerne på 5. klasse og op til 9. klasse.

På C. la Cours Skole er vi glade for engagerede og interesserede forældre. Forældre er velkomne til at deltage i undervisningen, og dette aftales direkte med klasse- eller faglærer. 

Karakterbøger
Karaktersystemet møder vores elever fra 5. klasse. Vi forventer, at eleverne forholder sig aktivt til deres skolegang. Derfor er karakterbladene på de ældste klassetrin sammensat af tre dele: Et blad med spørgsmål angående trivsel og arbejdsvaner. Herefter følger de enkelte fag, hvor eleven aktivt skal vurdere egen indsats. Afslutningsvis har forældrene mulighed for at pege på ønskede indsatsområder.

Karaktererne uddeles til jul og lige før sommerferien. Vi ønsker på denne måde at give eleverne mulighed for at arbejde med de aftalte indsatsområder, inden karakteren afgives.

I 9. klasse udleveres karaktererne i forbindelse med skole/hjemsamtalerne for at kunne danne baggrund for den koordinerede tilmelding.

Det er naturligvis altid muligt for både skolen og hjemmet at ønske en samtale om den enkelte elev uden for disse tidspunkter.

Skolegangen på C. la Cours Skole afsluttes med Folkeskolens prøver.

Evaluering af større opgaver
Projektopgaven
I. 9. klasse udfører eleverne en obligatorisk projektopgave, som bedømmes med en skriftlig evaluering– og efter elevens valg med en karakter.

Forældrene indbydes til en spændende “projektaften”, hvor eleverne fremlægger deres arbejde.

Andre projekter udført undervejs i skoleforløbet, evalueres og bedømmes af de involverede lærere.

Evaluering af støtteundervisning
Forældre til børn med ekstra behov for undervisning i dansk og matematik tilbydes to samtaler årligt med specialundervisningslærerne. Eleverne deltager evt. i samtalen med specialundervisningslæreren.