86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk
VELKOMMEN TIL C. LA COURS SKOLE

Det er et personligt anliggende at være en del af C. la Cours Skole, og på denne side kan du læse mere om hvem vi er og hvad vi kan. 

Med 410 elever opleves C. la Cours Skole som en overskuelig og tryg skole. Vi tilstræber at bevare det stimulerende arbejdsmiljø og mener, at alle lærer bedst i overskuelige og trygge rammer. Derfor starter der 20 elever i vores børnehaveklasser og fra 7. årgang er der 22 elever i hver klasse. 

Et nært, positivt og forpligtende skole/hjemsamarbejde
Fundamentet for C. la Cours Skole er et nært, positivt og forpligtende skole/hjemsamarbejde. Det kræver, at både skole og hjem løbende informerer hinanden om væsentlige forhold. Vi har udarbejdet samtaleblade som vi anvender fra børnehaveklassen til 10. klasse og alle lærere og klassepædagoger omkring barnet mødes inden de to årlige skole/hjemsamtaler.
Vi bruger karakterblade fra og med 5. klasse.

En skole, som stiller krav til både forældre og elever
Vi går i skole for at lære nyt hver eneste dag. På sigt handler det om elevernes evner og motivation til at videreuddanne sig efter endt skolegang her hos os. Derfor forventer vi, at forældrene positivt deltager i elevens skolegang og møder op til skolens arrangementer i øvrigt.

Fællesskab
Fællesskabsfølelsen er vigtig for alle – både store og små. Derfor tilbyder vi masser af fællesskabsaktiviteter, blandt andet hytteture, lejrskoler, studieture, skitur og læselejrskole. Elever på C. la Cours Skole har et fælles ansvar for hinanden og skolen. Vi har venskabsvenner (eks. 6. årgang for 0. årgang), og laver ofte fællesarrangementer på tværs af årgangene

Et sprudlende arbejdsmiljø med engagerede og veluddannede medarbejdere
Skolens personale er levende optaget af at udvikle skolens indhold og traditioner. Derfor vægter vi videreuddannelse højt. Fagene og fritidstilbuddet debatteres løbende, således at undervisningen på C. la Cours Skole som minimum står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

Børn er af natur nysgerrige og videbegærlige
Vi ønsker at udvikle den enkelte elevs evner, kundskaber og færdigheder. Målsætningen er at udvikle det hele menneske med blik for både de faglige, kreative og sociale sider. Vores fornemmeste opgave er at udvikle livsduelige, selvstændige og aktive elever, som er med til at præge undervisningen, skolens indhold og liv.

Vi tilstræber at udvikle varierede undervisningsformer, hvor de klassiske dyder stadig har plads. På C. la Cours Skole arbejder vi kontinuerligt med at integrere undervisningsformer der passer til vores elever og personale, samt forholder sig til det omliggende samfund i tiden.
Derfor vil du på skolen både opleve co-operative learning, bevægelse i undervisningen, udstoppede dyr, inspirerende gæsteundervisere og andre spændende tilgange til undervisning.
Fire uger om året afholder vi studieuger. Her har eleverne mulighed for at fordybe sig og i højere grad arbejde med de mere kreative tilgange til stoffet.

På de ældste klassetrin har vi fokus på et understøttende studiemiljø.
I studietimerne i 8. og 9. klasse får eleverne inspiration eller eksempelvis hjælp fra en faglærer, når større afleveringsopgaver skal gøres færdige.

Informationsteknologi er en del af børnenes hverdag, og det er det også på C. la Cours Skole. Vi har naturligvis trådløst netværk på hele skolen, smartboards i alle lokaler og så fastholder vi fortsat undervisning i IT i 3. og 5. klasse.

Valgfag
Eleverne fra 6. til 8. klasse skal vælge valgfag, eksempelvis alternativ idræt, adventure course, kreativt værksted, multimedieværksted eller dance art.

Sprogundervisning
Engelskundervisningen starter fra 2. klasse med to lektioner om ugen i andet semester.
Vi mener, det danskfaglige niveau skal være velfunderet, inden sprogfaget engelsk tilbydes. Med vores intensive dansk- og motorikforløb i børnehaveklassen og 1. klasse er eleverne gjort klar til at arbejde med et nyt sprog i 2. klasse. Til gengæld skal eleverne fra dette klassetrin undervises to lektioner om ugen. Undervisningen skal give dem lyst og mod til at kommunikere på et andet sprog. Sanglege, rim, remser, lege, film og spil gør det trygt og sjovt for de yngste elever at kaste dig ud i et nyt fag.

Tyskundervisningen starter fra 6. klasse med to lektioner om ugen fra skoleårets start. 

I 9. klasse vil eleverne blive undervist fire lektioner om ugen. Vi har mange års erfaring for, at denne fordeling af timer lønner sig til afgangsprøven i tysk. I øvrigt er vores elever også meget motiverede og glade for faget tysk, hvilket blandt andet skyldes et stort engagement fra underviserne.

En musikalsk skole med et sprudlende musikliv
Morgensang, kor, band, opsætning af musicals og individuel musikundervisning præger skolens liv og stemning. Om fredagen er forældre og pårørende velkomne til at deltage i morgensangen, hvor eleverne optræder med sammenspil, skuespil og sang.

I de yngste elevers clubtid tilbyder vi ofte  dansehold, motorik og musik for de mindste.
Vores dygtige gæstelærere er erfarne med undervisning af børn.

Røgfri skole, sund mad og frugt
Alle elever på C. la Cours Skole får hver eneste dag i ti-frikvarteret et stykke friskt frugt. Frugtknopperne fra 5. klasse fordeler frugten til eleverne.

I samarbejde med Arena Randers er der mulighed for at få leveret sund mad.

Bygninger
Vores bygninger vedligeholdes af vores eget tekniske personale. Vi har synlig rengøring på skolen, hvilket betyder, at alle elever kender vores rengøringspersonale – og det forpligter.
Vi har en meget høj standard inden for rengøring, og vi prioriterer at vores skolebygninger løbende vedligeholdes og holder en meget høj standard.

I 2016 tog vi vores nye overbygning i brug, og vi har nu faglokaler til fysik/kemi, natur & teknologi, madkundskab og billedkunst/håndarbejde.

Fritidstilbud
Alle elever i indskolingen mødes med strukturerede krav i undervisningen, og dette afføder et naturligt behov for mere frie aktiviteter efter skoletid i skolefritidsordningen Club la Cour. Derfor bibeholder vi en opdelt skoledag i indskolingsklasserne.


VELKOMMEN HER HOS OS

Ja tak. Det er lige noget for os