86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Når en ansat dør
Hvis en ansat pludselig dør eller dør efter længere tids fravær, følges den del af nedenstående, som passer ind i forhold til afdødes arbejdsområde.
Ledelsen sørger for den nødvendige kontakt til andre medarbejdere, for at komme frem til, hvad der skal iværksættes.

Flagning
Skolen flager på halv stang på selve dødsdagen, men først efter, at alle er blevet orienteret.
Der flages på begravelsesdagen

Afdødes familie
Ledelsen tager kontakt til afdødes familie med henblik på:
-at hjemmet får at vide, hvad skolen foretager sig i anledning af dødsfaldet.
-at give de efterladte mulighed for at komme frem med, hvad de forventer af skolen i denne situation.
Samme dag sendes en varm hilsen fra skolen.
Har man individuelt behov for at kontakte de pårørende, gør man naturligvis det.

Information til de ansatte
Ledelsen kontakter alle og får samlet de ansatte ved skolen til et kort møde før skolestart.
Skolens ansatte har en stund sammen, hvor de mindes den afdøde
Ledelsen informerer om, hvordan skolen vil forholde sig mht. denne dag, herunder hvilke informationer, der skal gives til eleverne.
Ansatte, som rammes af sorgen, og som ikke formår at gennemføre en sædvanlig skoledag, fritages fra dette.
Send ikke elever hjem, men find alternative løsninger.
De ansatte samles evt. efter skoledagens afslutning.

Markering på skolen
Hele skolen samles til en fælles mindehøjtidelighed.
Ledelse/kollega taler, der synges en salme, og der holdes 1 minuts stilhed.
Ledelsen giver praktiske oplysninger om dagens videre forløb.
Efterfølgende time har hver klasse med deres klasselærer, og timen bruges “efter behov”.
Herefter fortsætter skoledagen efter det “normale” skema.
Alle elever får brev med hjem.

Begravelsen
Skolens personale deltager så vidt muligt i begravelsen, hvis det er i overensstemmelse med familiens ønske.
Der sendes i forbindelse med begravelsen brev til de hjem, der er berørte. Her appelleres til, at hvis elever ønsker at deltage, sker det ifølge med voksne.

Når en elev dør
Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren
Klasselæreren kontakter ledelsen.
Ledelsen kontakter SFO og øvrige involverede parter, -også uden for skolens regi.

Hvem har ansvaret?
Klasselærer:
Kontakt til hjemmet
Klassen
Klassens forældre
Kontakt til professionelle

Ledelse:
Information til skolens ansatte
Flagning
Indkaldelse til og afholdelse af fælles mindehøjtidelighed

Første kontakt til elevens hjem
Klasselæreren tager kontakt til hjemmet for at:
Få konkrete facts om, hvad der er sket. (Evt. rygter manes i jorden).
Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen / eleverne?
Hvad kan klasselæreren / skolen / SFO hjælpe med?
Fortælle, hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag.
Afklaring af, om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet.
Klasselæreren sender evt. et kondolencebrev før anden kontakt.

Anden kontakt til elevens hjem
Formål:
Fortælle om forløbet i klassen.
Aflevere en buket fra skolen og/eller klassen.
Indhente oplysninger om begravelsen.
Få afklaret, om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren og en repræsentant fra ledelsen

Klassen
Klasselæreren er i klassen, når de første elever ankommer. Om man vil markere med lys eller lignende må være en temperamentssag.
Der tales grundigt om, hvad der er sket. Det er vigtigt at få evt. rygter manet i jorden.
Man snakker med eleverne om den døde elev. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. Afhængig af klassetrin kan man lade eleverne lave et materiale om den døde til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier.
Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre.
Dagen afsluttes, så der ikke er berørte elever, der skal hjem til et tomt hus. Disse elever kan evt. gå i SFO, indtil forældrene kommer hjem. Større elever kan opfordres til at sidde samlet et sted på skolen sammen med en lærer, de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene.
Præsten kontaktes og kommer i klassen for at fortælle om begravelsen

Kontakt til klassens forældre
Forældrene informeres grundigt om dødsfaldet og begravelsen på et møde.
Der appelleres til, at hvis elever ønsker at deltage i begravelsen sker det ifølge med forældrene / en voksen.
Så hurtigt som muligt efter dødsfaldet arrangeres et foredrag om børns sorgreaktioner.
Skønnes det nødvendigt, kan der efterfølgende formidles kontakt med professionelle behandlere.

Ledelsen
Ledelsen informerer skolens medarbejdere om dødsfaldet. Husk SFO- og rengøringspersonalet.
Klasselærerne går herefter i klasserne og informerer eleverne om, at der er sket et dødsfald, og at der skal være en fælles mindestund.
Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner pga. tætte relationer til børn/søskende i andre klasser.

Afholdelse af mindestund for hele skolen
Ledelsen giver eleverne besked om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt.
Der afholdes 1 minuts stilhed.
Der synges en sang/salme.
Klasselærerne følger eleverne til klasselokalet og bliver hos dem timen ud.
Spørgsmål afklares.

Hvis dødsfaldet sker i en ferie
Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen. Ledelsen sørger i samarbejde med klasselæreren for det videre forløb.
Kontakt til hjemmet
Blomster og deltagelse i begravelsen
Skriftlig information til klassens forældre, SFO og klassens øvrige lærere.

Mindestund arrangeres den første dag efter ferien. Forløbet i klassen foregår også den første dag efter ferien.

Når en elev mister en af sine nærmeste
Den, der først får kendskab til dødsfaldet, informerer klasselæreren.
Klasselæreren informerer ledelsen.
Ledelsen informerer SFO og øvrige involverede parter, også uden for skolens regi.

Lige efter dødsfaldet
Klasselæreren kontakter hjemmet med det formål at finde ud af, hvad der er sket:
Hvornår skete det?
Hvor skete det?
Hvordan skete det?
Hvad er barnet orienteret om?
Kan I tale om det derhjemme?
Er der bestemte ting, hjemmet ønsker/ikke ønsker skal formidles videre?
Under samtalen skal også nævnes, at de berørte klasser vil tale om det, der er sket, og at klasselæreren sørger for at informere klassens forældre. Klasselæreren og den pågældende elev mødes, inden eleven kommer i skole, og aftaler her, hvad der skal ske i relation til klassen.
Under samtalen med klassen fortælles om muligt, hvad der er sket.
Det er, hvis det er en mindre elev, vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem klasselærer og SFO.

Begravelsen
Klasselæreren finder ud af, hvornår begravelsen foregår og tager initiativ til, at der på vegne af klassens elever sendes en opmærksomhed til begravelsen.
Skolen sender ligeledes blomster.
Hvis den afdøde er en person med direkte tilknytning til skolen deltager både ledelse og klasselærer i begravelsen.
Hvis elever ønsker at deltage i begravelsen, appelleres der til, at det sker ifølge med voksne.

Opfølgning
Det er klasselæreren, der har ansvaret for, at eleven bliver modtaget godt, når han/hun vender tilbage til skolen.
Det er klasselærerens ansvar, at klassen har talt grundigt om det, der er sket, når klassekammeraten kommer tilbage.
Klasselæreren aftaler med eleven og familien, hvad klassen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen. Herunder evt. at henvise til professionel hjælp såsom skolepsykolog og sorggruppe. Der er i Randers Kommune etableret gratis tilbud om at deltage i en sorggruppe. Gruppen mødes hver 14. dag i 1½ – 2 timer. Alle børn i alderen 9-13 år kan deltage
Kolleger kan fint inddrages i dette arbejde. Synes man ikke, man magter opgaven, er det vigtigt at henvende sig til kolleger.
Alle, der har med eleven at gøre, skal være opmærksom på elevens sorgreaktioner.
Det kan være nødvendigt med ekstra fokus på eleven omkring højtider og mærkedage. Her er der måske behov for, at klasselæreren og andre lærere omkring klassen snakker åbent med eleven om sorgen.