86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

§ 1.
Navn og hjemsted

Stk. 1
Skolens navn er C. la Cours Skole. Skolen er grundlagt den 2. april 1876 af frøken Charlotte la Cour og fra 1. januar 1966 etableret som selvejende institution, der i sit virke er uafhængig.
Stk. 2
Skolens hjemsted er Randers Kommune.
Stk. 3
Skolen driver virksomhed fra adressen: Jyllandsgade 24, 8900 Randers. Skolen har CVR-nr. 34842612.
§ 2
Formål

Stk. 1
C. la Cours Skole er en privat grundskole fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Desuden tilbyder skolen tilhørende 10. klasse, såfremt elevgrundlaget tillader det.
Skolen drives i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om friskoler og private grundskoler m.v. og tilsigter en høj undervisningsstandard, der mindst står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Undervisningsforløbet skal føre frem til, at eleverne på 9. og eventuelt 10. klassetrin kan indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver.

Stk. 2
C. la Cours Skole er som privatskole en holdningsskole, der tilstræber at bibringe eleverne forståelse for, hvad et demokratisk samfund kræver af sine borgere.
Den enkelte elev skal opleve sig selv som en del af en kultursammenhæng, hvori både en levende tradition og et engageret fremsyn indgår. Denne sammenhæng markeres såvel gennem undervisning som gennem fællesoplevelser på og uden for skolen.
C. la Cours Skole vil bevare den overskuelige skoles trygge og stimule-rende arbejdsmiljø.
Undervisningen sigter mod at udvikle den enkelte elevs anlæg og evner mest muligt, at stille krav i overensstemmelse med niveau og evner og at tilgodese både de grundlæggende kundskaber og færdigheder og de kreative udfoldelsesmuligheder, som fagene tilbyder.
Stk. 3
Skolen er ikke orienteret i en bestemt politisk eller religiøs retning, men vedkender sig kulturfællesskabet med den danske folkekirke samtidig med at andres – herunder det enkelte hjems – særpræg respekteres.
En væsentlig forudsætning for, at skolens formål kan opfyldes, er et nært positivt samspil mellem skole og hjem, og dette samarbejde betragtes som en gensidig forpligtelse.

§ 3
Skolens drift
Stk. 1
Skolens drift dækkes gennem tilskud fra Staten og ved egendækning, herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritids-ordning efter lov om friskoler og private grundskoler m. v..
Skolen kan herudover modtage bidrag fra andre.
Stk. 2
Skolepengene og forældrebetalingen for skolefritidsordningen fastsættes af skolens bestyrelse.
Stk. 3
Skolens midler må kun komme C. la Cours Skoles skole- og undervisnings-virksomhed til gode.
Stk. 4
Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.
Stk. 5
Dette overskud anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imøde-gåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen for eksempel til forbedring af undervisningsmaterialet, til byggeforanstaltninger og lignende.
Stk. 6
Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 7
Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk. 8
Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmel-serne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

§ 4
Skolens overordnede ledelse
Stk. 1
Skolens overordnende ledelse forestås, jfr. § 14, af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på en generalforsamling af forældrekredsen.
Adgang til generalforsamlingen har forældrekredsen med undtagelse af personer som nævnt i § 4 stk. 3.
Stk. 2
Forældrekredsen udgøres alene af forældre, der har børn på skolen.
Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.
Stk. 3
Dog kan indtil 2 medlemmer af bestyrelsen være personer, der ikke længere har børn på skolen, jfr. § 8, stk. 2.
De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 4
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Stk. 5
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn.
Valg af tilsynsmodel og udøvelse af tilsyn skal stedse være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og regler knyttet hertil.

§ 5
Generalforsamling

Stk. 1
Bestyrelsen indkalder forældrekredsen til generalforsamling.
Denne afholdes i Randers Kommune inden udgangen af hvert års december måned.
Stk. 2
Indkaldelsen skal foretages med 4 ugers varsel pr. brev og offentliggøres desuden samtidig på skolens hjemmeside.
Dagsordenen skal angives i indkaldelsen.
Stk. 3
Dagsordenen skal foruden dato, tid og sted for mødets afholdelse indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsesformandens beretning om skolens virksomhed i det forløbne år.
3. Skolelederens beretning om det forløbne år.
4. Redegørelse for skolens økonomi.
5. Valg af medlemmer til bestyrelse.
6. Valg af suppleanter til bestyrelse.
7. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Stk. 4
Ethvert forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Såfremt der indkommer forslag, herunder forslag til kandidater til valg til bestyrelsen eller suppleanter, skal disse udsendes til forældrekredsens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5
Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det, eller mindst 1/5 af forældrekredsens medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom.
Indkaldelse finder sted inden 14 dage efter begæringens modtagelse og i øvrigt på samme måde som nævnt i § 5.

§ 7
Afstemningsregler
Stk. 1
Generalforsamlingens beslutninger og valg træffes, hvor ikke andet er bestemt, ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2
Til beslutning om vedtægtsændringer kræves:
Vedtagelse med mindst 2/3 majoritet i den samlede bestyrelse.
Vedtagelse med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte på en generalforsamling, indkaldt jfr. § 5 med udtrykkelig angivelse af, at der skal tages stilling til vedtægtsændringer.
At vedtægterne godkendes af Undervisningsministeriet.
Stk. 3
Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 8
Valg til bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsens 6 medlemmer vælges, jfr. § 4, stk. 1 for 4 år ad gangen, således at der hvert år afgår henholdsvis 2 og 1. Er antallet lige, afgår på lige årstal et lige antal og på ulige år et ulige antal.
2 suppleanter til bestyrelsen vælges ligeledes for en periode på 4 år.
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.
Stk. 2
Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden ikke længere opfylder betingelsen for valgbarhed, jfr. § 4, er dette ikke til hinder for at fortsætte valgperioden ud, jf. dog bestemmelsen om inhabilitet i § 9, stk. 2.
Med denne begrænsning, der flyder af § 4, stk. 3 kan et bestyrelses-medlem, der således ikke længere opfylder valgbarhedsbestemmelsen genvælges, men da kun for én periode.
Stk. 3
Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indkaldes 1. suppleanten, indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor suppleringsvalg finder sted for en eventuel resterende valgperiode.
Stk. 4
Genvalg kan finde sted. Skolens leder, lærere og øvrige ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelses-medlemmer, så længe de har børn på skolen.
Stk. 5
Bestyrelsens medlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Ingen der besidder tillidshverv i en anden grundskole, som medlemmer af disses bestyrelser, repræsentantskaber eller andet, kan være medlem af skolens bestyrelse.
Stk. 6
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive gjort ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

§ 9
Stemmeret og habilitet
Stk. 1
Ved afstemning på generalforsamlingen har hvert medlem af forældrekredsen én stemme.
Ved valg af de bestyrelsesmedlemmer, der kan vælges af og blandt forældre på skolen, kan der gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen, jf. § 3 stk. 2 i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende.
Stk. 2
Et bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet.
Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v..
I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

§ 10
Bestyrelsens arbejde
Stk. 1
På det første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig, idet den af egen midte vælger formand, næstformand og sekretær.
Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 2
Formanden indkalder til møderne med mindst 14 dages varsel, og senest 8 dage før udsendes en dagsorden med nødvendige bilag. Indkaldelsesvarslet kan dog undtagelsesvis forkortes i tilfælde, hvor en sags afgørelse ikke tåler udsættelse.
Stk. 3
Bestyrelsen skal holde møder så ofte, som det er nødvendigt, dog mindst 2 gange i løbet af hvert regnskabsår. Formanden er pligtig at indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Såfremt formanden sidder et sådant pålæg overhørig, skal de pågældende selv, efter 14 dage er forløbet, indkalde til mødet, der da er beslutningsdygtigt, selv om formanden ikke måtte være til stede.
Stk. 4
Skolens leder, viceinspektør, regnskabsfører (såfremt en sådan er ansat), lærerrådsformand, SFO-leder samt tillidsrepræsentant deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Regnskabsføreren, lærerrepræsentanter samt SFO-leder deltager dog ikke i sager, der vedrører ansættelser og afskedigelser af lærere samt den enkelte ansattes forhold.
Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skoleleder eller viceskoleinspektør, kan disses mødepligt ligeledes suspenderes.
Stk. 5
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed.
Ved stemmelighed er formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme afgørende.
Stk. 6
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed: jf. § 10, stk. 5.
Stk. 7
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der afgiver indstilling til bestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse.
Bestyrelsen træffer desuden beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.
Skolens leder eller viceinspektør deltager – efter samme regler som for bestyrelsesmøder – i udvalgenes møder. Et udvalg kan indkalde anden sagkyndig bistand, herunder lærerrådsformanden, der i øvrigt altid modtager dagsorden for møderne.
Stk. 8
Over forhandlingerne i bestyrelsen skal føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.
Stk. 9
Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er regler for inhabilitet og tavshedspligt, jf. forvaltnings-lovens kapitel 2 og kapitel 8 gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og andre ansatte på skolen.
Stk. 10
Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

§ 11
Tegningsregel
Stk. 1
Skolen tegnes af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.
Stk. 2
Det er alene bestyrelsen, der træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Hertil kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 12
Ansættelse og pædagogisk ledelse
Stk. 1
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder, viceinspektør samt øvrige personale, bortset fra det, der nævnes under § 12 stk. 3.
Stk. 2
Skolens leder har det fulde, selvstændige ansvar for institutionens pædagogiske ledelse i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom, skolens målsætning samt den gældende lovgivning, herunder de i medfør af denne udstedte bekendtgørelser, cirkulærer m.v..
Skolens leder foretager i overensstemmelse hermed indstilling til bestyrelsen vedrørende ansættelser og afskedigelser af skolens viceinspektør, lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og pædagogiske medhjælpere.
Stk. 3
Skolens leder kan på egen hånd, herunder hensyntagen til budget og refusionsdækning, ansætte midlertidigt personale. Sekretær og pedel ansættes og afskediges dog af bestyrelsen efter indstilling af skolelederen, der i øvrigt alene ansætter andet servicepersonale.

§ 13
Regnskab
Stk. 1
Skolens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler.
Stk. 3
Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.
Stk. 4
Bestyrelsen er ansvarlig for, at en revideret og originalt underskrevet årsrapport samt revisionsprotokol sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.
Stk. 5
Bestyrelsen vælger skolens revisor.
Stk. 6
Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 14
Budget m.v.
Stk. 1
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen, herunder ansvaret for skolens drift og økonomi i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende lovgivning om friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægter.
Stk. 2
Skolens leder træffer dog de nødvendige dispositioner i forbindelse med skolens daglige drift og lader udarbejde udkast til det årlige budget samt underretter lærerrådet herom. Budgettet skal være vedtaget af bestyrelsen senest en måned før regnskabsårets begyndelse.

§ 15
Tavshedspligt
Stk. 1
Ingen til skolen knyttet person må give oplysninger til uvedkommende om forhold, som vedkommende bliver bekendt med gennem sin tilknytning til skolen, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet.

§ 16
Ophør
Stk. 1
Det er alene bestyrelsen, der – i givet fald – træffer beslutning om skolens nedlæggelse. Bestyrelsen beslutter sig ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 2
Forud for beslutningen om skolens ophør indhenter bestyrelsen udtalelse herom fra forældrekredsen på en særligt indkaldt generalforsamling. Umiddelbart efter at beslutningen om skolens nedlæggelse er truffet, orienterer bestyrelsen forældrekredsen om beslutningen og grundlaget herfor.
Stk. 3
Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den opløses. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk. 4
Ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
Det påhviler endvidere i tilfælde af skolens opløsning den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven, idet bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.
Stk. 5
Mulige overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§ 17

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet.
Således vedtaget på skolens generalforsamling den 11. oktober 2011.
Generalforsamlingens dirigent: Klavs Persson
Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer:
Thomas Ballegaard (formand)
Charlotte Gradman (næstformand)
Dorte Broberg (sekretær)
Jens Peter Johannessen
Mariane Arnt Oll
Frank Strand

Godkendt af Undervisningsministeriet den 17. november 2011.