86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Tilsynsrapport 2016

Tilsynserklæring for C. la Cours Skole 2016

Adresse: Jyllandsgade 24, 8900 Randers
Skolekode: 731015
Tilsynsførende: Arne Pedersen (valgt for en fireårig periode på generalforsamlingen oktober 2013)
Tilsynsdatoer: Der er ført tilsyn 20. og 21. marts samt 11. og 12. september. Tilsynet er ført i
følgende klasser: 0.a, 1.a musik, 1.b støtteundervisning, motorik med 0.-2. klasse, 2.a dansk, 2.b matematik, 3.b musik, 6.a dansk, 6.a matematik, 7.a tysk, 7.b biologi, 7.b dansk, 8.b dansk og 10.kl. dansk.

Indledning/lovgrundlaget for tilsynet
Der er i denne tilsynsperiode sket ændringer i lov om friskoler og private grundskoler. Ændringerne omhandler blandt andet den tilsynsførendes habilitet/valgbarhed og valgperiode. Undertegnede tilsynsførende har drøftet disse ændringer med skolens ledelse, og vi er enige om, at det ikke har ændret legitimiteten af det seneste valg ved skolens generalforsamling 2013. Det bemærkes dog, at valgperioden fremover har en varighed af to år. Genvalg kan finde sted, dog således, at den samlede periode på skolen ikke overstiger 6 år (inden for en periode på 11 år). Desuden er der med henblik på at styrke kvaliteten af skolernes undervisning indføjet i lovens § 1, stk. 2, at skolerne også skal styrke elevernes demokratiske dannelse. Endelig er der tilføjet, at den tilsynsførende skal varetage tilsynet med eventuelle donationer til skolen. Undertegnede har medtaget de nye områder i tilsynet, og tilsvarende medtages de i denne tilsynsrapport.
Grundlaget for tilsynet i øvrigt fremgår af Friskolelovens § 9, hvor der blandt andet står, at forældrene gennem den tilsynsførende skal….
– føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
– føre tilsyn med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
– føre tilsyn med, at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2,2 (skolen skal efter dens formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og kendskab og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene)
– føre tilsyn med § 2, stk. 3,1. (Undervisningssproget skal være dansk)

Årets tilsyn
I forlængelse af ændringerne i bestemmelserne om tilsynet aftalte jeg med skolens daglige ledelse, at jeg på et bestyrelsesmøde og senere på et lærermøde skulle gennemgå og drøfte tilsynsbestemmelserne med henholdsvis bestyrelse og lærere. Begge møder var vellykkede. Jeg fik indtryk af en kompetent og engageret bestyrelse, som var indstillet på at give mig de bedst mulige rammer for at gennemføre tilsynet. På mødet med lærerne var stemningen særdeles god, og jeg oplevede, at lærerne engagerede sig i tilsynets rolle, og at de følte sig trygge ved den måde, det praktiseres på. Det er i øvrigt min opfattelse, at samarbejdet mellem skolens aktører, de ansatte, den daglige ledelse og bestyrelsen, er præget tillid og et fælles konstruktivt ønske om at løfte og udvikle skolen, til glæde for skolens væsentligste aktører: børnene.

Skolen har haft sit første år med den nye bygning og de nye velindrettede faglokaler. Den nye bygning har været et stort løft for skolen, ikke mindst fordi det har medført større undervisningslokaler for næsten alle elever med et forbedret undervisningsmiljø til følge. Den nye bygning har imidlertid også givet skolen en lille udfordring. De to afsnit af skolens bygningsmasse ligger omkring 100 meter fra hinanden, hvilket medfører at ikke alle lærere som tidligere mødes i pauserne. Der sker på den måde en slags opdeling af skolen, som kan synes uhensigtsmæssig. Skolens ledelse er opmærksom på denne problematik.

Jeg har i forbindelse med tilsynet været i tæt dialog med skolens ledelse, og jeg bliver løbende informeret om relevante forhold gennem mails fra skolelederen. Ved de konkrete tilsynsbesøg starter jeg hver gang med at holde møde med skoleleder og viceskoleinspektør. Her er jeg blevet informeret om alle relevante forhold, lige som jeg fået indblik i alt, hvad jeg har bedt om. Jeg deltager i et bestyrelsesmøde om året, og jeg bliver holdt orienteret om relevante forhold af skolens bestyrelsesformand. I det hele taget oplever jeg et meget positivt samarbejde med alle aktører og en gennemsigtighed i alle forhold.

Vurdering af elevernes standpunkt
Jeg har i alle de klasser og fag, jeg har overværet, oplevet en undervisning af høj kvalitet. Det faglige niveau er meget højt. Dette forhold har flere årsager. Skolens lærere er fagligt dygtige og meget velforberedte til hver enkelt lektion. Elevsammensætningen på skolen er homogen. Eleverne er generelt meget velstimulerede og velfungerende, hvilket kommer til udtryk i timerne på den måde, at der er en høj arbejdsdisciplin i samtlige klasser og et helt generelt ønske fra eleverne om at lære noget. Endelig vurderer jeg, at en væsentlig årsag til det høje faglige niveau generelt har at gøre med en omfattende og systematisk indsats på læseområdet i de første skoleår.

Konkret kan vurderingen af det høje faglige niveau underbygges af en gennemgang af elevernes standpunktsprotokoller og en gennemgang af skolens karakterer ved afgangsprøverne. Afgangskaraktererne er blandt de bedste i hele landet, og skolens elever har de højeste karakterer blandt skolerne i Randers. Sådan har det været flere år i træk og er således ikke et enkeltstående tilfælde. Ser man på afgangskaraktererne med en socioøkonomisk reference, ligger skolen over det forventede. Eller sagt på en anden måde: Skolen løfter i forvejen dygtige elever, mere end man kunne forvente.

En væsentlig årsag til det høje faglige niveau skyldes som nævnt den meget koncentrerede tidlige indsats. I første klasse screenes alle elever i læsning, så man tidligt får fat i de elever, der har læsevanskeligheder. Læsningen i første klasse styrkes ved en tolærerordning. Der laves løbende læsetests i de små klasser, der sikrer viden om hver enkelt elevs niveau. Der er i øjeblikket omkring 40 elever på skolen, som modtager særlig støtte de fleste med henblik på læsning. Det er cirka 10 % af eleverne eller lidt under det forventede. Disse elever får støtte i klassen og i skolens velfungerende støttecenter. Hvert år tilbydes disse elever en tur på læselejrskole. Et tilbud, så at sige alle tager imod. Som en særlig vinkel på at styrke den tidlige indlæring arbejdes der målbevidst med det motoriske. Lærerne, ikke mindst i de yngste klasser, er meget opmærksomme på, at variere undervisningen, så alle lektioner får bevægelsesforløb. Endelig har eleverne fra 0.til 2. klasse hver uge motoriktimer med løb- spring- hop og parkourforløb. Jeg er ikke i tvivl om, at den tidlige indsats omkring læsning og motorik er en væsentlig nøgle til det høje faglige niveau generelt.

Jeg har drøftet med skolens ledelse, hvordan skolen sikrer, at forældrene holdes orienteret om elevernes udbytte af undervisningen. Det sker ved faste skole-hjem-samtaler og ved jævning kontakt mellem lærer og hjem. Jeg har selv ved tilsynet konstateret, at lærerne har systematisk skriftlig kontakt med de enkelte elevers hjem.

Det er således min samlede vurdering, at skolens elever generelt har et meget højt fagligt niveau.

Skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering
Mit indtryk af undervisningen får jeg primært ved tilsynet med klasserne. Jeg har ovenfor beskrevet, hvilke fag og hvilke klasser jeg har observeret. I forbindelse med mine klassebesøg har jeg haft lejlighed til at tale med eleverne, og jeg har efter hver enkelt lektion haft lejlighed til at drøfte timen og dens forløb med den enkelte lærer. Undervisningen på la Cours Skole er præget af venlighed og respekt mellem lærer og elev samt eleverne imellem. Pædagog og debattør Erik Sigsgaard lancerede i en bog udtrykket ’skældud’ som en af de største blokeringer for et godt læringsmiljø. Jeg har på intet tidspunkt oplevet ’skældud’ på la Cours Skole. Alle parter behandler hinanden ordentligt og respektfuldt.

Lærernes evne til at udnytte skolens fysiske rammer optimalt er også med til skabe et godt undervisningstilbud. Med klasserummet som udgangspunkt udnyttes også gange, trapper, udearealer og faglokaler optimalt. Lærerne er også imponerende dygtige til at udnytte de digitale muligheder. Det gør temmelig stort indtryk på den tilsynsførende at opleve 2. klasse arbejde med mindcraft som en del af matematikundervisningen. For det første er indlæringen meget høj, for det andet er elevernes digitale kompetencer på et niveau, så den tilsynsførende blev overhalet på en halv time. Læreren vurderede, at han ville blive overhalet i løbet af kort tid.

la Cours Skole er som udgangspunkt en boglig skole. Fagrækken fremgår af skolens hjemmeside og udviklingen indenfor de enkelte fag er under stadig vurdering. Skolen tilbyder et samlet undervisningstal, der generelt er en smule højere en folkeskolens. Skolen følger folkeskolens Fælles Mål. Jeg har ved tilsynet i de enkelte klasser og fag fundet god overensstemmelse mellem Fælles Mål og læseplaner i forhold til indholdet af den leverede undervisning. Skolens ledelse holdes løbende orienteret om lærernes undervisningsplaner. Det høje undervisningstimetal på la Cours Skole, ligesom på næsten alle landets andre skoler i disse år, giver lange arbejdsdage for eleverne. For lange måske. Det tilsynsførende var i hvert tilfælde temmelig træt, da han efter 7. lektion sagde farvel til 8. klasse som skulle i gang med deres 8. lektion, og han havde ikke en gang skullet forberede sig.

Udover den traditionelle fagrække tilbyder skolen, som den selv udtrykker det, ’Bevægelsesglæde, læselyst og trivsel, studieuger, kulturfag, valgfag med mere’. Skolen er således også meget andet end en boglig skole.

Jeg kan konkludere, at skolens samlede undervisningstilbud fuldt ud står mål med, hvad der sædvanligvis kræves i folkeskolen
Skolen skal efter sit formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettighedsværdier, herunder ligestilling mellem kønnene.
Det fremgår af skolens formål, at ’la Cours Skole er som privatskole er en holdningsskole, der tilstræber at bibringe eleverne forståelse for, hvad et demokratisk samfund kræver af sine borgere’. Jeg har i min færden på skolen og i undervisningen kun set tegn på, at skolen arbejder på at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

Jeg oplever i samtlige fag og på samtlige klassetrin, at det er en naturlig og selvfølgelig ting at tage relevante emner fra det omgivende samfund op. Klasselokalernes opslagstavler bugner med signaler om det demokratiske samfund eleverne lever i. Eleverne har generelt en høj samfundsforståelse, og de bliver bakket op af lærerne til at indgå i dialog og debat om emner, der optager dem, og som er relevante i samfundsdebatten. Piger og drenge lærer, leger og trives i fin forståelse på tværs af køn og alder.

Skolen har en målsætning om at åbne sig mod det omgivende samfund. Det kommer konkret til udtryk i lejrskoler, valgfag, gæsteundervisere og samarbejde med institutioner og enkeltpersoner uden for skolen.
Skolen har et velfungerende elevråd, og eleverne inddrages i skole/hjemsamtaler fra 5. til 10. klasse.

Jeg vurderer således, at det er godtgjort, at skolen opfylder kravet i friskolelovens1, stk.2, 2.

Tilsyn med at undervisningssproget er dansk.
Jeg kan konstatere, at undervisningssproget er dansk i alle relevante sammenhænge.

Tilsyn med skolens donationer.
Skolens ledelse har oplyst mig om, at skolen ikke har modtaget donationer i indeværende tilsynsperiode.

Afsluttende bemærkninger.
Det er en glæde at varetage tilsynet på C. la Cours Skole. Jeg er blevet mødt med åbenhed og engagement fra alle parter på skolen. Det er især en fornøjelse at møde elever, som på alle klassetrin er i trivsel, både i undervisningssituationen og i frikvartererne.

Skolen har i en periode været i udfordrende forløb med nye arbejdstidsregler for lærerne, udskiftning af den daglige ledelse og et omfattende byggeri. Jeg er i min vurdering enig med skolens ledelse i, at skolen samlet set er i trivsel. Det virker som om der er et godt arbejdsmiljø, et godt undervisningsmiljø, en god økonomi og elever nok. For en udenforstående ser det ud til, at skolen er i særdeles god udvikling.

Arne Pedersen
Tilsynsførende
September 2017